ENG - VIE

Lập Dự án

1.

  Thi công nạo vét Kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông (Nguồn: http://thanhbinh.dongthap.gov.vn) 

Tên dự án:

Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa-Bắc Đông tỉnh Đồng Tháp, Long An. Công trình Thủy lợi cấp III

Địa điểm thực hiện:                                                                                                                               

Huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười thuộc tỉnh Đồng Tháp;                                                                                                                                                           -- Huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh thuộc tỉnh Long An;                

- Huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang

Tên chủ đầu tư:

B Nông nghip và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 làm đại diện Chủ đầu tư

Tên gói thầu tư vấn:

Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục kênh, san lấp nền dân cư Công trình: Nạo vét kênh An Phong – Mỹ Hòa – Bắc Đông tỉnh Đồng Tháp, Long An.

(HỢP ĐỒNG Số 22/HĐTV-2009 và PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG Số 05/PLHĐTV-2013, PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG Số 09/PLHĐTV-2014)

Giá hợp đồng:

(do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng NN thực hiện)

-  Giá hợp đồng tư vấn toàn bộ Gói thầu:             9.132.648.000 đồng

- Trong đó, giá trị tư vấn Công ty NN thực hiện: 6.284.281.330 đồng

Khảo sát

Địa hình (đ)

Khảo sát

Địa chất (đ)

 Thiết kế,

Dự toán (đ)

Cộng

(đ)

3.393.274.334

693.096.996

2.197.910.000

6.284.281.330

 

Tư cách tham dự của  Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng NN

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng NN là Nhà thầu đứng đầu liên danh của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng NN và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Long An 

Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong hợp đồng:

HĐ. Số 22/HĐTV-2009: từ 09/6/2009 đến 20/8/2009;

PL. HĐ. Số 05/PLHĐTV-2013: giao nộp hồ sơ TKBVTC-DT điều chỉnh trước 15/12/2013;

PL. HĐ. Số 09/PLHĐTV-2014: giao nộp hồ sơ TKBVTC-DT kênh đoạn K0+637_K67+543 (theo TKCS điều chỉnh) trước 20/6/2014

Thời gian thực tế đã thực hiện

Đúng theo Hợp đồng và  các Phụ lục hợp đồng đã nêu

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

 Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế bản vẽ thi công:

         Nạo vét 80,761km kênh, khai thác đất đắp 66,906km nền đường trên đất yếu với chiều cao vượt đỉnh lũ năm 2000 từ trên 0,5m.

        Trong đó, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng NN thực hiện tư vấn 37,675 km thuộc địa phận Đồng Tháp.

Tư vấn khác:

     a) Tham gia cùng chính quyền cấp Huyện đi thuyết trình, tư vấn, vận động bà con nông dân hiến đất ruộng làm đường giao thông phục vụ đi lại, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và khai thác du lịch sinh thái.

    b) Tư vấn chính quyền cấp Huyện về thoát lũ, bơm tưới, tiêu úng sản xuất lúa các giai đoạn: trước, trong khi thi công đường, cống, cầu.

   c) Luôn có mặt kịp thời tư vấn xử lý lún sụp, trượt đất tại nhiều đoạn địa chất yếu cục bộ trong thi công đắp nền đường trên đất yếu (túi bùn, lung đìa, ngọn rọc bồi lắng lâu năm chìm khuất bên dưới ruộng lúa).

2.

Tên dự án:

Gói thầu Tư vấn Khảo sát, lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư hạ tầng nuôi cá tra tập trung tỉnh Đồng Tháp

Địa điểm thực hiện

Huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp                                                                                                                                   

Tên chủ đầu tư:

Ban Quản lý dự án công trình ngành nông nghiệp

Tên gói thầu tư vấn

Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập dự án đâu tư xây dựng công trình

Giá hợp đồng

499.524.000 đồng

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong hợp đồng:

15/10/2008 – 15/11/2008

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi,

- Lập tổng dự toán xây dựng công trình;

- Thuyết minh thiết kế cơ sở;

- Khảo sát địa hình, địa chất;

- Thí nghiệm cơ lý đất từ mẫu đất. 

3.

Tên dự án

Dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước cho vùng Đồng Tháp Mười

Địa điểm thực hiện

tỉnh Đồng Tháp

Tên chủ đầu tư

Sở Nông nghip và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án công trình ngành nông nghiệp làm đại diện Chủ đầu tư

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC dự toán công trình kênh Cái Cái, kênh Tân Công Chí - Đốc Vàng Hạ.

Giá hợp đồng

Giá Gói thầu tư vấn :  1.407.226.000 đồng

  Trong đó, giá trị tư vấn Cty NN thực hiện: 968.951.000 đồng

Tư cách tham dự thầu

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng NN là Nhà thầu đứng đầu liên danh của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng NN và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi II 

Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong hợp đồng.

21/11/2011-20/01/2012

Thời gian thực tế đã thực hiện

21/11/2011-20/01/2012

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

Trong đó, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng NN thực hiện việc:

  1) Khảo sát địa hình, địa chất của công trình kênh Cái Cái.

  2) Thiết kế bản vẽ thi công của công trình kênh Cái Cái:

  -  Nạo vét 12,818km kênh với Bđáy bình quân=25m, cao trình đáy -4,00m, độ dốc mái m=2,0, độ dốc đáy i=0,00.

  - Thiết kế 4 cầu giao thông trên kênh Cái Cái

        * Cầu Long Sơn Ngọc: Cầu gồm 7 nhịp: 3 nhịp I650 dài 18m + 1 nhịp dầm I24.54m + 3 nhịp I650 dài 18m. Bề rộng phần xe chạy: Nhịp giữa rộng 7m, 6 nhịp biên rộng 4m. Tải trọng thiết kế : 50%HL93.

        * Cầu Bào Lức: Cầu gồm 5 nhịp: 2 nhịp I650 dài 18m + 1 nhịp dầm I24.54m + 2 nhịp I650 dài 18m. Bề rộng phần xe chạy: Nhịp giữa rộng 7m, 4 nhịp biên rộng 4m. Tải trọng thiết kế : 50%HL93.

        * Cầu Cả Chấp 2: Cầu gồm 3 nhịp: 1 nhịp I400 dài 9m + 1 nhịp dầm I500 dài 15m + 1 nhịp I400 dài 9m. Bề rộng phần xe chạy: mặt rộng 4m. Tải trọng thiết kế : 50%HL93.

        * Cầu Cả Chấp 3: Cầu gồm 3 nhịp: 1 nhịp I500 dài 15m + 1 nhịp dầm I500 dài 15m + 1 nhịp I500 dài 15m. Bề rộng phần xe chạy: mặt rộng 4m. Tải trọng thiết kế : 50%HL93.

4.

Tên dự án

Bờ kè chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư thị trấn Mỹ Thọ

Địa điểm thực hiện

Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tên chủ đầu tư

UBND huyện Cao Lãnh, Ban QLDA Xây dựng huyện Cao Lãnh

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Giá hợp đồng

 397.627.000 đồng 

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính 

Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong hợp đồng.

28/4/2014 - 28/6/2014

Thời gian thực tế đã thực hiện

28/4/2014 - 28/6/2014

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

  1) Khảo sát địa hình, địa chất

   2) Thiết kế bản vẽ thi công:

Tuyến kè gồm thân kè, bản đáy, bản chống kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250 đổ toàn khối, nền xử lý bằng cừ tràm L=4,7m, dn=4,5cm, mật độ đóng 25c/m2, chống xói bằng hàng cừ tràm khoá ngoài L=3m, dn=4cm đóng chen sít với phân bố 10cây/md. Cầu bến kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250.       + Cao trình  đỉnh kè             : Ñ = +3,12m.

+ Cao trình chân kè             : Ñ = -0,38m.      

+ San lấp cát sau lưng kè, lát gạch tạo hoa viên bờ sông.

+ Tuyến đường dọc theo kè qui mô như sau :

 • Tải trọng thiết kế : 2,5 tấn.
 • Tim đường thiết kế : song song và cách lưng đỉnh kè 5,25m
 • Cao tình tim đường : +3,12m
 • Bề rộng mặt đường : 3,50m
 • Độ dốc ngang đường : 3%
 • Kết cấu áo đường :
  • Láng nhựa 3 lớp dày 3.5cm tiêu chuẩn nhựa 4.5kg/m2, Ech > Eyc x1.1 = 80x1.1 =88MPa (Ech= 92.72 MPa)
  • Tưới lớp bám dính nhựa 1kg/m2
  • Lớp đá 4x6 dày 12cm, Evl>= 260MPa, Ech=92,72Mpa
  • Lớp đá cấp phối 0x4 loại 1dày 12cm, Evl>=220Mpa
  • Lớp đá mi bụi 0,5x1 loại dày 10cm, Evl>=160Mpa
  • Đắp lớp cát , dày >=50cm,K=0,95, Enền>=30Mpa

+ Bó vỉa hè bằng bê tông đá 1x2 mác 200.

+ Xây bồn trồng hoa và trồng cây bằng gạch thẻ VXM mác 75.

+ Lát vỉa hè bằng gạch khía 30x30cm.

+ Hệ thống lan can và hệ thống đèn chiếu sáng theo tuyến kè.

 

 

Thư viện ảnh đẹp

 • apple.jpg
 • bananas_2.jpg
 • fruits.gif
 • tamarind.jpg

Lượt xem nhiều

Số lượt truy cập

1359351
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
105
1654
1355998
3214
4416
1359351

Your IP: 44.200.86.95
Server Time: 2024-05-18 07:53:44